آموزش حرفه ای اتوکد
آزمون نظام مهندسیآزمون ها

منابع آزمون نظام مهندسی جدید (اطلاعیه مهم)

آزمون نظام مهندسی سالانه در دو نوبت مهرماه و بهمن ماه با همکاری سازمان سنجش و وزارت راه و شهرسازی برگزار می شود. که با قبولی در آن می توانید وارد حرفه مهندسان شوید و پروانه اشتغال به کار در صلاحیت مورد نظرتان را دریافت کنید.

در مقالات قبلی در مورد ثبت نام آزمون نظام مهندسی و اینکه واقعا ارزش دارد که خودتان را به زحمت بیندازید و در این آزمون قبوبل شوید صحبت کردیم، امروز در این مقاله در مورد منابع آزمون نظام مهندسی به همراه نکاتی ارزشمند که نقش بسزایی در قبولی آزمون نظام مهندسی دارند صحبت می کنیم.

 

منابع آزمون نظام مهندسی عمران نظارت اسفند ۹۹

نام مبحثسال چاپ یا ویرایشدانلود
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های اجرایی آن و تصویب نامه هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان۱۳۹۰دانلوددانلود
دانلود
مبحث اول (تعاریف)۱۳۹۲دانلود
مبحث دوم (نظامات اداری)۱۳۸۴دانلود
مبحث پنجم (مصالح و فرآورده های ساختمانی)۱۳۹۶دانلود
مبحث ششم (بارهای وارده بر ساختمان)
به همراه غلط نامه مربوطه
۱۳۹۸دانلود
دانلود
مبحث هفتم (پی و پی سازی)۱۳۹۲دانلود
مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی)۱۳۹۲دانلود
مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه)
به همراه غلط نامه مربوطه
۱۳۹۹دانلود
دانلود
مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان های فولادی)
به همراه غلط نامه مربوطه
۱۳۹۲دانلود
دانلود
مبحث یازدهم (طرح و اجرای صنعتی ساختمان)۱۳۹۲دانلود
مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)۱۳۹۲دانلود
مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل)۱۳۹۵دانلود
مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها)۱۳۹۲دانلود
آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)
به همراه اصلاحیه مربوطه
ویرایش چهارمدانلوددانلود
راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی (بخش های نظارت و اجرا)۱۳۹۰دانلود
تحلیل سازه ها و طراحی سازه های فولادی و بتنی (اطلاعات کلی و در حد مباحث دانشگاهی)__
روش ها و جزئیات اجرایی ساختمان_دانلود
گودبرداری و سازه های نگهبان__
مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها__

منابع آزمون نظام مهندسی عمران اجرا اسفند ۹۹

نام مبحثسال چاپ یا ویرایشدانلود
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه های اجرایی آن
به همراه تصویب نامه هیات وزیران و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
۱۳۹۰دانلوددانلود
دانلود
مبحث دوم (نظامات اداری)۱۳۸۴دانلود
مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق)۱۳۹۵دانلود
مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)۱۳۹۶دانلود
مبحث پنجم (مصالح و فرآورده های ساختمانی)۱۳۹۶دانلود
مبحث ششم (بارهای وارده بر ساختمان)
به همراه غلط نامه مربوطه
۱۳۹۸دانلود
مبحث هفتم (پی و پی سازی)۱۳۹۲دانلود
مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)۱۳۹۲دانلود
مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه)
به همراه غلط نامه مربوطه
۱۳۹۹دانلود
مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی)
به همراه غلط نامه مربوطه
۱۳۹۲دانلود
مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمانها)۱۳۹۲دانلود
مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)۱۳۹۲دانلود
مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها)۱۳۹۵دانلود
مبحث چهاردهم (تاسیسات مکانیکی)۱۳۹۶دانلود
مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی)۱۳۹۶دانلود
مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی)۱۳۸۹دانلود
مبحث هجدهم (عایق بندی و تنظیم صدا)۱۳۹۶دانلود
مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی)۱۳۸۹دانلود
مبحث بیستم (علائم و تابلو ها)۱۳۹۶دانلود
مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)۱۳۹۵دانلود
مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها)۱۳۹۲دانلود
آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)
به همراه اصلاحیه مربوطه
_دانلوددانلود
راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش های نظارت و اجرا)۱۳۹۰دانلود
مکانیک خاک، گودبرداری و پی سازی سازه های نگهبان__
روشها و مسائل اجرایی ساخت و ساز_دانلود
انواع پیمان، قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها__
قوانین صنعت بیمه و مالیات__
مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه_دانلود
قانون کار__
ماشین آلات ساختمانی__
مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها__
اصول و مبانی استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها (در حد اطلاعات دانشگاهی)__

منابع آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات اسفند ۹۹

نام مبحثسال چاپ یا ویرایشدانلود
مبحث ششم (بارهای وارده بر ساختمان)
به همراه غلط نامه مربوطه
۱۳۹۸دانلود
دانلود
مبحث هفتم (پی و پی سازی)۱۳۹۲دانلود
مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی)۱۳۹۲دانلود
مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه)
به همراه غلط نامه مربوطه
۱۳۹۹دانلود
دانلود
مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان های فولادی)
به همراه غلط نامه مربوطه
۱۳۹۲دانلود
دانلود
مبحث یازدهم (طرح و اجرای صنعتی ساختمان)۱۳۹۲دانلود
آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)
به همراه اصلاحیه مربوطه
ویرایش چهارمدانلوددانلود
اصول و مبانی استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها (در حد اطلاعات دانشگاهی)__
مکانیک خاک، گودبرداری و پی سازی سازه های نگهبان__

منابع آزمون نظام مهندسی معماری نظارت اسفند ۹۹

نام مبحثسال چاپ یا ویرایشدانلود
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های اجرایی آن و تصویب نامه هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان۱۳۹۰دانلوددانلود
دانلود
مبحث دوم (نظامات اداری)۱۳۸۴دانلود
مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق)۱۳۹۵دانلود
مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)۱۳۹۶دانلود
مبحث پنجم (مصالح و فرآورده های ساختمانی)۱۳۹۶دانلود
مبحث هفتم (پی و پی سازی)۱۳۹۲دانلود
مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)۱۳۹۲دانلود
مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه)
به همراه غلط نامه مربوطه
۱۳۹۹دانلود
مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی)
به همراه غلط نامه مربوطه
۱۳۹۲دانلود
مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمانها)۱۳۹۲دانلود
مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)۱۳۹۲دانلود
مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها)۱۳۹۵دانلود
مبحث چهاردهم (تاسیسات مکانیکی)۱۳۹۶دانلود
مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)
فقط ضوابط مربوط به طراحی
۱۳۹۲دانلود
مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی)۱۳۹۶دانلود
مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی)۱۳۸۹دانلود
مبحث هجدهم (عایق بندی و تنظیم صدا)۱۳۹۶دانلود
مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی)۱۳۸۹دانلود
مبحث بیستم (علائم و تابلو ها)۱۳۹۶دانلود
مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)۱۳۹۵دانلود
مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها)۱۳۹۲دانلود
راهنمای صرفه جویی در مصرف انرژی۱۳۹۲_
راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش های نظارت و اجرا)۱۳۹۰دانلود
گودبرداری و سازه های نگهبان__
روشها و مسائل اجرایی ساخت و ساز_دانلود
مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها__
راهنمای مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی)۱۳۹۲_

منابع آزمون نظام مهندسی معماری اجرا اسفند ۹۹

نام مبحثسال چاپ یا ویرایشدانلود
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه های اجرایی آن
به همراه تصویب نامه هیات وزیران و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
۱۳۹۰دانلوددانلود
دانلود
مبحث دوم (نظامات اداری)۱۳۸۴دانلود
مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق)۱۳۹۵دانلود
مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)۱۳۹۶دانلود
مبحث پنجم (مصالح و فرآورده های ساختمانی)۱۳۹۶دانلود
مبحث هفتم (پی و پی سازی)۱۳۹۲دانلود
مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)۱۳۹۲دانلود
مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه)
به همراه غلط نامه مربوطه
۱۳۹۹دانلود
مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی)
به همراه غلط نامه مربوطه
۱۳۹۲دانلود
مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمانها)۱۳۹۲دانلود
مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)۱۳۹۲دانلود
مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها)۱۳۹۵دانلود
مبحث چهاردهم (تاسیسات مکانیکی)۱۳۹۶دانلود
مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)
فقط ضوابط مربوط به طراحی
۱۳۹۲دانلود
مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی)۱۳۹۶دانلود
مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی)۱۳۸۹دانلود
مبحث هجدهم (عایق بندی و تنظیم صدا)۱۳۹۶دانلود
مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی)۱۳۸۹دانلود
مبحث بیستم (علائم و تابلو ها)۱۳۹۶دانلود
مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)۱۳۹۵دانلود
مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها)۱۳۹۲دانلود
راهنمای صرفه جویی در مصرف انرژی۱۳۹۲_
راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی (بخش های نظارت و اجرا)۱۳۹۰دانلود
روشها و مسائل اجرایی ساخت و ساز_دانلود
مکانیک خاک، گودبرداری و پی سازی سازه های نگهبان__
ضوابط و مقررات مربوط به نظام فنی و اجرائی کشور__
مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها__
قوانین صنعت بیمه و مالیات__
مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه__
قانون کار__
ماشین آلات ساختمانی__
قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قرارداد و پیمان ها__

منابع آزمون معماری طراحی اسفند ۹۹

نام مبحثسال چاپ یا ویرایشدانلود
مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق)۱۳۹۵دانلود
مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)۱۳۹۶دانلود
مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)۱۳۹۲دانلود
مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمانها)۱۳۹۲دانلود
مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)
فقط ضوابط مربوط به طراحی
۱۳۹۲دانلود
مبحث هجدهم (عایق بندی و تنظیم صدا)۱۳۹۶دانلود
مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی)۱۳۸۹دانلود
مبحث بیستم (علائم و تابلو ها)۱۳۹۶دانلود
مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)۱۳۹۵دانلود
مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری__
مبانی طراحی معماری__
جزئیات اجرائی ساختمان__
ضوابط بلند مرتبه سازی-_
ضوابط مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین__

 

پیشنهاد میکنم مقاله ی ثبت نام آزمون نظام مهندسی را هم بخوانید.

 

۶ نکته ی مهم:

۱. منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان مي‌باشد.

۲. در صورت وجود نقض بين مباحث مقررات ملی ساختمان و ساير مدارک فني و يا کتاب های راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

۳. به غير از ويرايش‌هاي گفته شده در مباحث مقررات ملی ساختمان که در بالا ذکر شد. براي ساير منابعی که ذکر شد آخرين ویرایش آن ها مد نظر می باشد.

۴. داشتن اطلاعات کافی از مبانی محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسی طراحی و تحلیل سازه ها ضروری است.

۵. به همراه داشتن جداول پروفيل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.

۶. در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان که در بالا ذکر شد، این راهنماها هم جز منابع آزمون محسوب می شود.

 

جمع بندی و نکات پایانی

آزمون نظام مهندسی یکی از مهم ترین آزمون های مهندسان به شمار می رود، حتی با وجود کم شدن سهمیه های نظام مهندسی پیشنهاد می کنیم اگر شرایط شرکت در این آزمون را دارید حتما در این آزمون ثبت نام کنید.

برای قبولی در آزمون های نظام مهندسی خصوصا صلاحیت های نظارت و اجرا، کار خیلی سختی نیست. کافیه فقط کار با کلیدواژه ها رو یاد بگیرید و یک کلیدواژه جامع داشته باشید، به راحتی می توانید در این آزمون قبول شوید. به زودی کلیدواژه های جامعی را در وبسایت عمران وب قرار خواهیم داد.

امیدوارم از این مقاله استفاده کافی را برده باشید، خوشحال می شوم که نظرات ارزشمندتان را در مورد این مقاله بدانم.

منبع: سایت دفتر مقررات ملی ساختمان – عمران وب

میلاد شلالوند

علاقه ی زیادم به مهندسی عمران باعث شد تا عمران وب را، راه اندازی کنم. به نوشتن هم بسیار علاقه دارم و سعی می کنم با مقاله هایی که منتشر می کنم نیاز آموزشی تون رو برآورده کنم. برای حمایت از ما لطفا سایت ما رو به دوستان تون معرفی کنید.

‫۶ دیدگاه ها

 1. سلام. برای اینکه بتونیم از پایه۳ به پایه ۲یا۱یا ارشد ارتقا پیدا کنیم باید مثل پایه۳ آزمون بدیم؟یا فقط در دوره های نظام مهندسی باید شرکت بکنیم؟

  1. سلام
   برای ارتقا به پایه های بالاتر نیاز به آزمون مجدد نیست و فقط در یک سری از دوره هایی که نظام مهندسی استان برگزار میکنه باید شرکت کنید و نکته ی دیگه اینکه مثلا برای ارتقا از پایه ۳ به پایه ۲ باید ۴ سال از تاریخ دریافت پروانه پایه ۳ تون گذشته باشه

 2. سلام آقای مهندس خسته نباشید، مدرک کاردانی دانشگاه آزاد معماری گرفتم، کارشناسی غیر انتفاعی فارغ التحصیل شدم، میشه برای آزمون نظام مهندسی هر سه صلاحیت شرکت کنم؟ ببخشید واقعا ارزش داره تلاش کنیم برای آزمون میگن کار خیلی کم به مهندس ها میرسه میگن حقوقش زیاد نیست

  1. سلام وقتتون بخیر
   ببین من توضیحاتش رو توی یه مقاله دیگه دادم
   میتونی در کنارش کارهای دیگه انجام بدی مثل پروژه گرفتن که درآمدش خیلی از خود نظام مهندسی میتونه براتون بیشتر باشه.
   ملاک دانشگاه شما نیست هر دانشگاهی باشه اوکی هست ولی اون عنوان فارغ التحصیلی تونه که مهمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا